top of page

Basic Shibari Workshop september 2022

(click here or scroll for text in English)

 

Oslo Shibari Dojo arrangerer Basic Shibari Workshop for nybegynnere og litt øvede.

Fredag 30.9.22 kl. 18-21 og lørdag 1.10.22 kl. 10-18 (venteliste)

Det blir en intensiv og lærerik helg der både riggere og modeller vil få undervisning i basisteknikker fra Yukinaga Shibari Do, med grundig forklaring og tett oppfølging fra erfarne instruktører.

 

På denne workshopen vil vi legge til rette slik at også deltagere som behersker engelsk bedre enn norsk kan delta og få fullt utbytte. Det blir også svært kompetente hjelpeinstruktører til stede, for enda bedre oppfølging av hver enkelt elev.

Vi vil bl.a. gjennomgå:

 • Grunnleggende repforståelse og sikkerhet

 • Samarbeid rigger/modell

 • Basis: Håndleddsbindinger, ankelbinding, hoftebinding og varianter av disse

 • Overkroppsbindinger: 2 TK, Hojo TK, Yukimura Ryu gote m.m.

 • Benbinding: Single Leg Tie

 • Forskjellige teknikker for håndtering og bruk av rep (flyt, rytme, kontroll)

 • Hvordan sette sammen basisteknikker til figurer, enkeltvis og i serie (kataer)

Fokus vil være på å gi hver enkelt en grundig innføring i shibari/kinbaku, med individuell oppfølging underveis.

Programmet er lagt opp slik at det tas hensyn til den enkeltes tidligere erfaring og progresjon. Undervisningen vil også gi grunnlag for å delta på senere workshops, og passer veldig godt som en introduksjon dersom man senere ønsker å bli medlem og delta på vår faste undervisning.

 

Dersom man har spesifikke ønsker for ytterligere utvikling anbefaler vi privatundervisning. Det er også mulig å fortsette med Intermediate Shibari workshop 7. og 8. oktober.

Program:

Fredag kl. 1730: Dojoen åpner

Fredag kl. 1800-2100: Undervisning


​Lørdag kl. 0930: Dojoen åpner

Lørdag kl. 1000-1300: Undervisning

Lørdag kl. 1300-1400: Lunsj

Lørdag kl. 1400-1800: Undervisning

​Vi tar korte pauser ved behov, og serverer kaffe, te og frukt. Det blir servert en enkel lunsj på lørdag.

Pris pr. par (rigger og modell) kr. 2.450.-, betales ved påmelding. Plassen er sikret når betaling er mottatt.

OBS: Det er begrenset antall plasser, og vi praktiserer fortsatt smittevern i dojoen.

Dojoen er lys og luftig, og ligger ca. 20 min fra Oslo sentrum. Det er enkel adkomst med tog og bil, og gode parkeringsmuligheter. Vi sender veibeskrivelse ved bekreftet påmelding.

Bindende påmelding her.

----------

Oslo Shibari Dojo organizes a Basic Shibari Workshop for beginners and those with some experience. ​ Friday 30.9.22 at 18-21 and Saturday 1.10.22 at 10-18,

 

It will be an intensive and educational weekend where both riggers and models will receive instruction in basic techniques from Yukinaga Shibari Do, with thorough explanations and close follow-up from experienced instructors.

 

At this workshop, we will make arrangements so that even participants who speak English better than Norwegian can take part and get the full benefit. There will also be highly competent assistant instructors present, for even better follow-up of each individual student. ​

 

We will, among other things, review: ​

 • Basic rope understanding and safety

 • Collaboration rigger/model

 • Basis: Wrist bindings, ankle bindings, hip bindings and variations of these

 • Upper body bindings: 2 TK, Hojo TK, Yukimura Ryu gote, etc.

 • Leg tie: Single Leg Tie

 • Different techniques for handling and using ropes (flow, rhythm, control)

 • How to put together basic techniques for figures, individually and in series (katas) ​

 

The focus will be on giving each individual a thorough introduction to shibari/kinbaku, with individual follow-up along the way. ​

 

The program is laid out so that account is taken of the individual's previous experience and progression.

 

The teaching will also provide a basis for participating in later workshops, and is very suitable as an introduction if you later wish to become a member and participate in our regular teaching.

 

If you have specific wishes for further development, we recommend private tuition. It is also possible to continue with the Intermediate Shibari workshop on 7 and 8 October. ​

 

Program:

Friday at 1730: The dojo opens

Friday at 1800-2100: Teaching ​

 

Saturday at 0930: The dojo opens

Saturday at 1000-1300: Teaching

Saturday at 1300-1400: Lunch

Saturday at 1400-1800: Teaching ​ ​

 

We take short breaks when necessary, and serve coffee, tea and fruit. A simple lunch will be served on Saturday. ​

 

Price per pair (rigger and model) NOK 2,450, payable upon enrolment. The place is secured when payment has been received. ​

 

NOTE: There is a limited number of spots, and we still practice infection control in the dojo. ​

 

The dojo is light and airy, and is approx. 20 minutes from the center of Oslo. There is easy access by train and car, and good parking options. We will send directions upon confirmed registration. ​

 

Binding registration here.

Basic ws sept 22 english
bottom of page